ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น


ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.221.54.252
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,006,233

ท่านคิดว่าการบริการงาน ( สำนัก / ส่วน )ใด ประทับใจที่สุด
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม


  หน้าแรก     ปัญหาและผลการดำเนินงาน 

ปัญหาและผลการดำเนินงาน
ปัญหาและผลการดำเนินงาน  

การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ

 

การติดตามและประเมินผล

                การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริง (Actual Results) กับผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expecter Results) เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ  ปรับเปลี่ยนนโยบายในการพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

                องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีจะดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ประสานแผนงาน/โครงการ  ของตำบลเป็นประจำทุกปี  เพื่อสรุปผลและเสนอแนะรวมทั้งเสนอทางเลือกที่จะนำไปปรับปรุงโครงการหรือวัดประสิทธิภาพของแผนงาน/โครงการ  ว่าจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น 

                คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น  ประกอบด้วย

                1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น  (ประธานกรรมการ)

                2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นทุกคน  (กรรมการ)

                3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือกสามคน

                                3.1 นายทวี  พนารินทร์  (กรรมการ)

                                3.2 นายมิตรชัย  นาฤชาติ  (กรรมการ)

                                3.3 นายประจวบ  จันทร์นวล  (กรรมการ)

                4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือกสามคน

                                4.1 นายเลือง  พนารินทร์  (กรรมการ)

                                4.2 นายดิเรก  อาสานอก  (กรรมการ)

                                4.3 นายพชรินทร์  อินทร์มา  (กรรมการ)

                5. ผู้แทนส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือกไม่น้อยกว่า 3 คน

                                5.1 นายโกสินทร์  ปาปวิรัช  (กรรมการ)

                                5.2 นางพิชยา  พิสิฐพิชยะ   (กรรมการ)

                                5.3 นายดำรงค์ศักดิ์  นาคีสังข์   (กรรมการ)

                6. ผู้แทนประชาคมตำบลที่ประชาคมตำบลคัดเลือกสามคนแต่ไม่เกิน 6 คน

                                6.1 นายสนั่น  บุญเที่ยง   (กรรมการ)

                                6.2 นายชโลม  หัตถกิจ     (กรรมการ)

                                6.3 นางธัญรัศม์  แก้วปราการ  (กรรมการ)

                7. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น  (กรรมการ/เลขานุการ)

                8. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  (ผู้ช่วยเลขานุการ)

                โดยคณะกรรมการพัฒนาฯ  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

                1) กำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  การผังเมือง  ปัญหาของตำบลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น

                2) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา 

                3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนปฏิบัติการ

                4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

                5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล

                6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน

                7) ประสานประชาคมในการรวบรวม  วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรม เพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

                คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ประกอบด้วย

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น  (ประธานกรรมการ)               

2. ภาคส่วนราชการ

                2.1 หัวหน้าส่วนโยธา  (กรรมการ)

                2.2 หัวหน้าส่วนการคลัง  (กรรมการ)

3. ผู้แทนประชาคมหมู่บ้านที่ประชาคมตำบลคัดเลือก

                3.1 นายสนั่น  หม้อกลาง  (กรรมการ)

                3.2 นายชโลม  หัตถกิจ  (กรรมการ)

                3.3 นางธัญรัศม์  แก้วปราการ               (กรรมการ)

4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  (กรรมการ/เลขานุการ)

5. นักพัฒนาชุมชน  (กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ)

โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีฯ  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

                จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด  จัดทำร่างแผนปฏิบัติการและจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายรายละเอียดของงาน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

                1. นายทวี  พนารินทร์             ประธานสภา อบต.ทุ่งกระเต็น  (ประธานกรรมการ)

                2. นายใหม่  พละไชย              สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น  (กรรมการ)

                3. นายสมัย  เทพตาแสง           สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น  (กรรมการ)

                4. นางธัญรัศม์  แก้วปราการ     ผู้แทนประชาคม  (กรรมการ)

                5. นายชโลม  หัตถกิจ             ผู้แทนประชาคม  (กรรมการ)

                6. นางจงกลนี  ศรีชุม               พัฒนากรตำบลทุ่งกระเต็น  (กรรมการ)

                7. นางพิชยา  พิสิฐพิชยะ         ท้องถิ่นอำเภอหนองกี่   (กรรมการ)

                8. นางปุณยวีร์  เกรียงคุณวุฒิ                หัวหน้าส่วนโยธา (กรรมการ)

                9. นายเลือง  พนารินทร์          ผู้ทรงคุณวุฒิ  (กรรมการ)

                10. นายดิเรก  อาสานอก         หัวหน้าสถานีอนามัยสระขุด  (กรรมการ)

                11. นายสุรินทร์  ราวพิมาย      ปลัดอบต.ทุ่งกระเต็น  (กรรมการ/เลขานุการ)

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

                1) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล

                2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผล

                3)  รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผล     ต่อสภาท้องถิ่น       ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาฯและประกาศผลการติดตามและประเมินผล  ให้ประชาชนทราบ  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

                4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

วิธีการติดตาม

                จัดทำตารางการติดตาม    โดยกำหนดเวลาดำเนินการแล้วติดตามว่าดำเนินการตามที่กำหนดไว้หรือไม่

ห้วงเวลาในการติดตาม

                ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่  1  กุมภาพันธ์  2551  ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2551

                ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่  1  พฤษภาคม  2551  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2551

                ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่  1  สิงหาคม     2551  ถึงวันที่  31  สิงหาคม    2551

วิธีการประเมินผล

                การประเมินผลจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการประเมินผลเพื่อให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  เกณฑ์ที่สำคัญคือ

                1.  ผลผลิต  (OUTPUT)  วัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของผลผลิตของโครงการ  เป็นการพิจารณาในเรื่องของเวลา  ค่าใช้จ่าย  คุณภาพ

                2.  ผลลัพธ์  (OUTCOME)  วัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของผลลัพธ์ของโครงการ   เป็นการพิจารณาถึงผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงการ

 

ตุลาคม 2559
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 1 ตุลาคม 2559

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น
35 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666382 , 0819992782  Fax : 044-666383
Email : thungraten2009@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.